echo zmbnav$() mauupbnz^xyu||a #’ &echo zmbnav$() mauupbnz^xyu||a #| » &echo zmbnav$() mauupbnz^xyu||a #